VTK DP-Metro

Stanovy Vědeckotechnického klubu při DP-Metro, z. s.

1. Název a sídlo

Vědeckotechnický klub při DP-Metro, z. s.

Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9.

2. Poslání

Vědeckotechnický klub při DP-Metro, z. s. (dále jen spolek) je zapsaným spolkem (z. s.) ve smyslu zákona 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen NOZ).

Spolek na základě dobrovolnosti sdružuje zájemce o technické obory. Jeho posláním je rozvíjet a podporovat zájem členů o historii, současnost i budoucnost technických oborů nad rámec jejich pracovních povinností. Současně prostřednictvím svých členů zajišťuje propagaci své činnosti a popularizaci technických oborů.

Hlavní činností spolku je naplňování výše uvedeného poslání. K tomu slouží především pořádání odborných exkurzí a seminářů pro členy spolku, podpora návštěv veletrhů a výstav, navazování odborných kontaktů a výměna zkušeností.

Pro podporu hlavní činnosti a hospodárné využití spolkového majetku může spolek v souladu s §217 odst.2 NOZ vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost. Zisk z této činnosti bude použit pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

3. Členství

Členem může být každý občan České republiky, který dosáhl 18 let věku.

O přijetí za člena rozhoduje na základě podané přihlášky Výbor. O svém rozhodnutí neprodleně informuje žadatele. V případě kladného stanoviska vzniká členství zpětně dnem podání přihlášky a dokladem o členství je členský průkaz.

Členství zaniká písemným oznámením člena o zrušení členství, úmrtím člena nebo zánikem spolku.

Dále členství zaniká, pokud člen nezaplatí členský příspěvek v řádném termínu a ani do 30 dnů po dodatečné výzvě spolkem k jeho zaplacení. V této výzvě je člen upozorněn na vyloučení v případě nezaplacení ve stanovené lhůtě.

Člen může být ze spolku vyloučen v případě hrubého porušení povinností člena nebo poškození dobrého jména spolku. O vyloučení rozhoduje na základě návrhu kteréhokoliv člena Výbor a postupuje se v souladu s NOZ.

4. Práva člena

Člen spolku je oprávněn se podílet na všech formách jeho činnosti, využívat členské výhody v souladu se schválenými zásadami pro organizování akcí, podávat věcné návrhy a připomínky k činnosti spolku, předkládat návrhy odborných akcí a podílet se na jejich realizaci, volit sám nebo prostřednictvím zástupců orgány spolku a být do nich volen.

5. Povinnosti člena

Člen spolku je povinen dodržovat ustanovení stanov spolku, platit ve stanoveném termínu a stanovené výši členské příspěvky, řádně vykonávat funkce, do kterých byl v rámci spolku zvolen, hájit zájmy spolku a aktivně se podílet na činnosti a nepoškozovat jeho dobré jméno.

Při účasti na akcích pořádaných spolkem je povinen dodržovat oprávněné požadavky garanta akce nebo spolupracujících osob směřující k zajištění bezpečnosti osob a majetku a bezproblémového průběhu akce.

6. Seznam členů

Pro zajištění činnosti vede spolek seznam členů, a to jak v listinné, tak i v elektronické formě. Listinná forma je tvořena přihláškami členů, kterým je přiděleno evidenční číslo, které je současně členským číslem člena.

Seznam obsahuje údaje nezbytné k identifikaci člena (jméno, příjmení, titul, datum narození, zaměstnavatel), kontaktní informace člena (adresa, e-mailová adresa, telefon), údaje o členství (datum vzniku, placení příspěvků, čerpání výhod).

Seznam je neveřejný, je přístupný pouze členům Výboru a v odůvodněných případech v nezbytně nutném rozsahu také garantům akcí.

Vedením seznamů je pověřen určený člen Výboru.

Zápis do seznamu se provádí na základě přihlášky podané žadatelem o členství, který vyplněním údajů na přihlášce a jejím podpisem souhlasí se zpracováním osobních údajů pro potřeby evidence členů spolku a současně s tím, že v případě účasti na akci spolku, která vyžaduje poskytnutí nezbytně nutných údajů třetí straně např. pro účely sjednání cestovního pojištění, může spolek osobní údaje v potřebném rozsahu třetí straně poskytnout.

V jiných případech, než je výše uvedeno, spolek třetím stranám osobní údaje členů poskytovat nesmí.

Spolek nebude vyžadovat ani zpracovávat citlivé osobní údaje definované v §4 zákona 101/2000 Sb. o ochranně osobních údajů.

Do jednoho měsíce od ukončení členství je záznam člena smazán ze seznamu členů v elektronické formě. V listinném seznamu je záznam založen mezi vyřazené a je uchován po dobu dvou let od ukončení členství. Po uplynutí této lhůty je záznam skartován tak, aby údaje na něm uvedené nemohly být zneužity.

V rámci pořádaných akcí může spolek vést krátkodobé seznamy v elektronické i listinné formě, týkající se pouze účastníků konkrétní akce, které mohou obsahovat i další osobní údaje, pokud je to pro zajištění akce nezbytně nutné (např. rodné číslo). Vedením těchto seznamů je pověřen garant akce. Tyto seznamy mohou být pro účely zajištění akce poskytnuty třetím osobám. Po pominutí potřeby vedení tohoto seznamu zodpovídá garant akce za jeho vymazání případně skartaci.

7. Orgány spolku

Shromáždění delegátů je nejvyšším orgánem spolku a plní působnost členské schůze. Je svoláno Výborem nejméně 1x za rok. Dále může být svoláno na základě podnětu alespoň 1/3 členů nebo kontrolního orgánu spolku, a to do 30 dnů od doručení podnětu.

Klíč pro volbu delegátů stanoví Výbor s tím, že počet pozvaných delegátů musí tvořit alespoň 1/5 členské základny v době vyhlášení termínu Shromáždění.

Shromáždění projednává a schvaluje stanovy a další dokumenty upravující činnost spolku, změny ve struktuře spolku a jeho orgánech, případný zánik, rozdělení či fúzi spolku. Vždy za období od předchozího řádného Shromáždění projednává a schvaluje zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření a zprávu Kontrolní komise, současně projednává a schvaluje plán činnosti a rozpočet na následující období, stanoví výši a termín výběru členských příspěvků. Usnesení jsou závazná pro všechny členy.

Výbor je volen Shromážděním delegátů na dobu 4 let. Počet členů je 10. Výbor volí ze svého středu předsedu spolku a další funkcionáře podle potřeby.

Statutárním orgánem spolku je Výbor.

Výbor řídí činnost spolku, zajišťuje účelné a hospodárné nakládání s prostředky spolku, ve spolupráci s garanty pořádá jednotlivé akce spolku, zajišťuje spolupráci s externími subjekty a propagaci spolku, vede evidenci členů, vydává členské průkazy a plní úkoly uložené Výboru Shromážděním delegátů.

Výbor zodpovídá za svou činnost Shromáždění delegátů a zasedá podle potřeby, minimálně 4x za rok.

Člen Výboru může ukončit svoji funkci ve Výboru před koncem volebního období na vlastní žádost. Tuto žádost předá výboru, který ji projedná. Funkce končí v den určený Výborem, nejpozději však 30 kalendářních dnů od předání žádosti.

O ukončení funkce člena Výboru může na základě návrhu orgánů nebo člena spolku rozhodnout Shromáždění delegátů. Funkce ve výboru končí ke stanovenému datu.

Výbor může v případě ukončení funkce člena doplnit Výbor na zvolený počet členů náhradníkem.

Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku, je volena a odvolávána Shromážděním delegátů na dobu 4 let s tím, že volby Kontrolní komise probíhají vždy v polovině volebního období Výboru spolku. Kontrolní komise má 3 členy. Komise dohlíží na řádné vedení záležitostí spolku a hospodaření spolku. Kontroluje hospodaření spolku, a zda je jeho činnost v souladu se stanovami a právními předpisy.

O zjištěných nedostatcích komise neprodleně informuje Výbor. Zprávy o kontrole předkládá komise Shromáždění delegátů.

Členství v kontrolní komisi není slučitelné se členstvím ve Výboru.

Člen Kontrolní komise může ukončit svoji funkci na vlastní žádost. Tuto žádost předloží Shromáždění delegátů, které ji projedná, určí datum ukončení funkce a současně zvolí náhradníka.

8. Rozhodování orgánů spolku

Rozhodování orgánů spolku je podmíněno nadpoloviční účastí členů dotčeného orgánu nebo delegovaných účastníků.

Rozhodnutí nebo usnesení dotčeného orgánu je platné, je-li splněna předchozí podmínka, a současně pro rozhodnutí nebo usnesení hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů nebo delegátů.

9. Odborná skupina

Pro zajištění funkčnosti organizační struktury spolku jsou určeny tzv. Odborné skupiny, které jsou základním organizačním článkem spolku. Skupina spojuje převážně členy se zájmem o konkrétní odbornost nebo odbornosti.

O uspořádání skupin rozhoduje Shromáždění delegátů.

Vedením jednotlivých skupin pověřuje Výbor své členy s tím, že každý člen Výboru může vést jednu nebo více skupin a současně vykonávat určenou funkci ve Výboru.

Pověřený člen Výboru v rámci svěřené skupiny zajišťuje především vzájemný přenos informací mezi členy skupiny, orgány spolku nebo garanty akcí.

10. Zásady hospodaření

Hospodaření se řídí obecně platnými předpisy a rozpočtem schváleným Shromážděním delegátů na období kalendářního roku.

Finanční prostředky se tvoří z členských příspěvků, vedlejší hospodářské a podnikatelské činnosti spolku, dobrovolných příspěvků, dotací a darů a z úroků.

V obdobích mezi konáním Shromáždění delegátů rozhoduje o využití finančních prostředků Výbor.

Finanční prostředky se používají na pořádání vlastních odborných akcí, příspěvky na vstupné na odborné akce, schůzovní činnost a organizační výdaje.

Spolek vede o hospodaření peněžní deník.

Hospodaření spolku kontroluje Kontrolní komise.

11. Schvalování a platnost stanov

Schvalování stanov, jejich změn a doplňků provádí Shromáždění delegátů.

Začátkem platnosti den jejich schválení na Shromáždění delegátů.

O zrušení platnosti stanov rozhoduje Shromáždění delegátů.

12. Zánik spolku

Spolek zanikne tehdy, pokud:

13. Závěrečná ustanovení

Úvod